Aanpassing box 3
12-09-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de
Lees verder...

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein
12-09-2019
De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt
Lees verder...

Parkeerbelasting te laat betaald
12-09-2019
Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd
Lees verder...

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap
05-09-2019
De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden
Lees verder...

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog
05-09-2019
Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10%
Lees verder...

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten
05-09-2019
Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en
Lees verder...

Onvoldoende re-integratie-inspanningen
05-09-2019
Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De
Lees verder...

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld
29-08-2019
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw
Lees verder...

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning
29-08-2019
Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd
Lees verder...

Fictieve dienstbetrekking
29-08-2019
Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in
Lees verder...

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten
22-08-2019
Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet
Lees verder...

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast
22-08-2019
De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt
Lees verder...

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen
15-08-2019
De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het
Lees verder...

Auto met transportschade is nieuw voor bpm
15-08-2019
Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van
Lees verder...

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?
15-08-2019
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige
Lees verder...

Aanpassing BPM per 1 juli 2020
08-08-2019
De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de
Lees verder...

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020
08-08-2019
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met
Lees verder...

Beperking duur alimentatie
08-08-2019
De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt
Lees verder...

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet
01-08-2019
Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde
Lees verder...

Aanmelding nieuwe KOR
01-08-2019
De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt
Lees verder...

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling
01-08-2019
De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.
Lees verder...

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete
01-08-2019
Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,
Lees verder...

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning
25-07-2019
De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een
Lees verder...

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband
25-07-2019
Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse
Lees verder...