Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
13-06-2019
Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat
Lees verder...

Scholingsaftrek wordt subsidie
13-06-2019
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans
Lees verder...

Wet arbeidsmarkt in balans
13-06-2019
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen
Lees verder...

Datum einde arbeidscontract
13-06-2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de
Lees verder...

Belastingdienst en AVG
13-06-2019
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd
Lees verder...

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
06-06-2019
In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari
Lees verder...

Aanpassing bijstand voor ondernemers
06-06-2019
Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt
Lees verder...

Lage arbeidsvergoeding echtgenote
06-06-2019
De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste
Lees verder...

Aansprakelijkheid ongeval werknemer
06-06-2019
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn
Lees verder...

Minimumloon juli 2019
29-05-2019
Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21
Lees verder...

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof
29-05-2019
De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over
Lees verder...

Opzegverbod zwangerschap
29-05-2019
Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst
Lees verder...

Rendabel maken van vermogen
23-05-2019
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel
Lees verder...

Kamervragen belastingheffing van dga
23-05-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch
Lees verder...

Heretikettering auto van de zaak
23-05-2019
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden
Lees verder...

Aftrek dieetkosten
16-05-2019
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan
Lees verder...

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract
16-05-2019
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen
Lees verder...

Afzien van vergoeding door vrijwilliger
09-05-2019
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet
Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving
09-05-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese
Lees verder...

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis
09-05-2019
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens
Lees verder...

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel
02-05-2019
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de
Lees verder...

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst
02-05-2019
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn
Lees verder...

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht
02-05-2019
Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde
Lees verder...

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband
02-05-2019
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig
Lees verder...